ชื่อ - นามสกุล :นายสมประสงค์ คนไว
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน้าที่หลัก :งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่อยู่ :189 หมู่ 11 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย