ชื่อ - นามสกุล :นายศุภชัย นาศรีทม
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองช่าง
หน้าที่หลัก :รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
ที่อยู่ :189 หมู่ 15 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : รองบริหารงานส่วนราชการ