เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564อบต.นาทม นาทม นครพนม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566อบต.นาทม นาทม นครพนม
ผลการดำเนินตามมาตรการเพื่อส่งเสริมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2562อบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2562อบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนมอบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม
รายงานผลการใช้จ่ายแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนมอบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม
การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง บ้านแพง จังหวัดนครพนมอบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม
แผนดำเดินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนมอบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม
แผนการใช้จ่ายงประมาณประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนมอบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนมอบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองอบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองอบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562อบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบประจำปีอบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)อบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จัดโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจอบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม
รายงานผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีอบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม

ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.06s. 0.50MB