เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
วันพุธ ที่ 3 เดือน มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ทำกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงานเพื่อให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายใต้กิจกรรม “หน้าบ้าน น่ามอง”อบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม
วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองมอบเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบ จากโรคติดเชื้อ ไวรัสโควิด 2019 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนมอบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1) อบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนมอบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ให้ใช้แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบรืหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ 2564อบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ปิดสถานศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโร่นา 2019 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองอบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม
วัน พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาเข ทำกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ สี่แยกนาเขน้อย เพื่อให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยอบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม
วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นำทีมโดยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วม "โครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครพนม" ณ โรงเรียนบ้านดอนบาก ตำบลนางัว อำอบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม
นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนมอบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม
กฎบัตรการตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนมอบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม
แผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนมอบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนมอบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.นาทมอบต.นาทม นาทม นครพนม
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564อบต.นาทม นาทม นครพนม
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.นาทม นาทม นครพนม
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2563อบต.นาทม นาทม นครพนม
โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูป่าเฉลิมพระเกียรติอบต.นาทม นาทม นครพนม
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำไตรมาส 3 (เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563) องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนมอบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลก่อนเปิดเรียนอบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำไตรมาส 2 (เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563) องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนมอบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.30s. 0.75MB