เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


“ ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจอาเซียน
เปลี่ยนคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ”พันธกิจ

1.จัดให้มีการก่อสร้างและบำรุงรักษาโครงการก่อสร้างพื้นฐาน หรือเป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจัดให้บริการน้ำสะอาดสำหรับบริโภค จัดให้มีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกหมู่บ้าน จัดให้มีและพัฒนาถนนไรฝุ่น โดยยกระดับมาตรฐานทางในท้องถิ่นเป็นถนนคอนกรีตให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

2.การพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมส่งเสริมการผลิตสินค้าทางการเกษตร

3.การส่งเสริมให้ภาครัฐทุกภาคส่วน ส่งเสริม และสนับสนุนให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม แก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สนับสนุนแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบครบวงจรทั้งด้านการป้องกันการปราบปราม การบำบัดรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยร่วมมือกับหน่วยงาน

4.การพัฒนาการส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

5.การส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์น้ำ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ รวมทั้งฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ เร่งจัดทำแนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่งเสริม สนับสนุนการปลูกป่า ป่าชุมชน การจัดทำฝายกั้นน้ำ ลำธาร และฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ

6.การพัฒนาการส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา กีฬาและนันทนาการส่งเสริมการทำนุบำรุง และรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย ให้มีความก้าวหน้า ฟื้นฟู และพัฒนาต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเพื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน

7.การบริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล และปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน ความรับผิดชอบต่อชุมชนและมีความโปร่งใสโดยให้ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและการทำงาน ตลอดจน ร่วม ติดตาม ตรวจสอบ การทำงานของท้องถิ่น (จัดให้มีตู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำ หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน)

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 พัฒนา / ปรับปรุง/ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคมและการขนส่ง
1.2 พัฒนา / ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.3 ก่อสร้าง / ปรับปรุง ฝังเมืองและการควบคุมอาคาร

ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 ส่งเสริมด้านการอาชีพ
2.2 ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม
2.3 ส่งเสริมด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียนชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 ส่งเสริมประชาธิปไตย
3.2 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.3 ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4.1 ส่งเสริมด้านการลงทุน
4.2 ส่งเสริมพาณิชยกรรม
4.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพัฒนาด้านบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน – น้ำ และป่าไม้อย่างเป็นระบบ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 7. การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร
7.1 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร
0.02s. 0.50MB