เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายสมศักดิ์ ไชยะสิงห์

  ประธานสภาอบต.นาทม

 • นายบัญญัติ เลิงลา

  รองประธานสภาอบต.นาทม

 • นางพรรณผกา อิ่มเพ็ง

  เลขานุการสภาอบต.นาทมสมาชิกสภา

 • นายประสาท นาบัวทม

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายวิสุทธิ วงษาศรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายทรงชัย เหมพลชม

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายคิด สุศิวงค์

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นางอวยพร หารทรงชัย

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายมารชิต มงคลเกตุ

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายสุรเดช สุริยันต์

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายสุบิน สีษะ

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายวิรัตน์ อ่อนสาร

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายสิน ทนคำดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายสุกัน ทนคำดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายพิสิษฐ์ วงมีแก้ว

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายไวพจน์ บุตรสอน

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายสมพร แสงยิ้ม

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายเพ็ง เพียจันทร์

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นางรัตนาภรณ์ บุญเมือง

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นางพาวีนี ราชม

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายสุดใจ ศรีภูมี

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายจุละนี สุวรรณโพธิ์ศรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นายถาวร รองไชย

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

 • นายวิลัย อะทะขันธุ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

 • นายบัณฑิต มานะเสน

  ส.อบต. หมู่ที่ 14

 • นายสวาท ราชวัตร

  ส.อบต. หมู่ที่ 14

 • นางจิตตรา ติยะบุตร

  ส.อบต. หมู่ที่ 15

0.02s. 0.50MB