เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางพนารัตน์ ศรีนาทม

  รองปลัด อบต.นาทม รักษาราชการแทนปลัด อบต.นาทมสำนักปลัด

 • นางรักษ์คณา อ่อนสุด

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวสาวิตรี คนไว

  นักทรัพยากรบุคคล

 • นางพรรัมภา อ้วนแก้ว

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางปพิชญา วิบรรรณ์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นายสมประสงค์ คนไว

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นายพัชร์พล ไวแสน

  นักสังคมสงเคราะห์

 • นางสิริมา พรหมสาขา ณ สกลนคร

  นักพัฒนาชุมชน

 • นายประจบ มั่นเหมาะ

  นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 • นายพงศ์ธร แก้วเชื่อม

  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผช.จพง.พัฒนาชุมชน)

 • นายสิทธิศักดิ์ ศรีนาทม

  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผช.จพง.ธุรการ)

 • นายทองพูน ทาโพธิ์

  พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถ)

 • นายศักดิ์สุริยา ศรีนาทม

  พนักงานจ้างทั่วไป (นักการภารโรง)

 • นายชาติชาย นาศรีทม

  พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)

 • นายพรชัย ศรีสะอาด

  พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)

 • นายแทนทอง อัตสาร

  พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ)

 • นางคำเพียร ภูมิแสง

  ผช.จพง.ป้องกันฯ

กองคลัง

 • นางปุณณภา จุทาแสง

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางปุณณภา จุทาแสง

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

 • นายวิเศษ ศรีภูมี

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวศิริรัตน์ ประกิ่ง

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นายไพรัช โคตรบัว

  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้)

 • น.ส.วิจิตรา เหมพลชม

  พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผช.จพง.พัสดุ)

 • นางสาววราพร อภัยโส

  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผช.จพง.การเงินและบัญชี)

 • นายธนบัตร ศรีนาทม

  คนงานทั่วไป

กองช่าง

 • นายศุภชัย นาศรีทม

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายวีรพงษ์ สารรัตน์

  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยช่างโยธา)

 • นายธีรวัฒน์ โคตุนันท์

  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า)

 • นายรังสันต์ นาศรีทม

  พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถขยะ)

 • นายจักกฤษณ์ ทนคำดี

  ผช.จพง.ธุรการ

 • นายกฤษฎา พรหมสาขา ณ สกลนคร

  คนงานทั่วไป

 • นายกสินทร์ สมดีตี

  คนงานขยะ

 • นายนิกร บุญเฮ้า

  คนงานขยะ

 • นายจักรพันธ์ ภูดีทิพย์

  คนงานขยะ

กองการศึกษาฯ

 • นายสฤษดิ์ชัย ธุพา

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • นางสาววินประภา พลปากดี

  นักวิชาการศึกษา

 • นางกฤติยาณี ภูดีทิพย์

  ครู

 • นางบุญยงค์ ภูดีทิพย์

  ครู

 • นางนิลัดดา โคตรพรหม

  ครู

 • นางสาวปริยกร เหมพลชม

  ครู

 • นางแพงสี ผ่านจังหาญ

  ครู

 • นางสุภัทรา อภัยโส

  ครู

 • นางสาวลักคณา โสมสิทธิ์

  ผช.จพง.ธุรการ

 • นางสาวทิพวรรณ อ่อนสาร

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางอาทิตย์ แก้วเชื่อม

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวสมัย อะทะขันธ์

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางอัจฉริยาภรณ์ นาคประเวศน์

  ผู้ดูแลเด็ก

 • น.ส.โฉมเฉลา เทือกตาถา

  ผู้ดูแลเด็ก

 • น.ส.มณีพร นาสงวน

  ผู้ดูแลเด็ก

 • น.ส.มาลินี ชานุชิต

  ผู้ดูแลเด็ก

 • น.ส.พิมพกานต์ อุดานนท์

  ผู้ดูแลเด็ก

0.02s. 0.75MB