เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้งและอาณาเขต
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ จุดเริ่มต้นที่ลำห้วยฮี้ เชื่อมกับปากลำห้วยโด บริเวณพิกัด U E 933765 ขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางลำห้วยโด จนไปเชื่อมกับปากลำห้วยอีสาว บริเวณพิกัด U E 945784 ไปทางทิศตะวันออกตามกึ่งกลางลำห้วยอีสาว จนถึงยอดลำห้วยอีสาว ไปทางทิศตะวันออกผ่านโคกดินแดง จนไปจดกับห้วยน้ำเมา บริเวณวังตาละบัตรที่หลักไม้แก่น ซึ่งปักอยู่ริมห้วยน้ำเมา ห่างจากด้านทิศเหนือของบ้านเหล่าส้มป่อย ประมาณ 700 เมตร บริเวณพิกัด V E 021766 เป็นจุดสิ้นสุด รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 12 กิโลเมตร
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม และตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากถนนลูกรังจดกับถนน รพช. สายนาพระชัย-ห้วยคอม บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 25.400 บริเวณพิกัด V E 032687 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านด้านทิศใต้ของหนองบ่อหลวง บริเวณพิกัด V E 027682 ไปทางทิศใต้ ถึงลำห้วยวังขอน บริเวณพิกัด V E 025676 ไปทางทิศตะวันตกตามลำห้วยวังขอน ถึงสายน้ำหนองบัวทอง บริเวณพิกัด V E 012675 ไปทางทิศตะวันตกตามสายน้ำหนองบัวทอง ผ่านด้านทิศใต้ของหนองตำเฮียง หนองบ่อน้อย หนองสุ่งช้าง สิ้นสุดที่ริมฝั่งแม่น้ำสงครามที่ปากทางถนนสายบ้านท่าแร่-บ้านหมูม่น บริเวณพิกัด U E 961655 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลหนองซน และตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักไม้แก่นปักอยู่ริมลำห้วยน้ำเมา บริเวณวังตาละบัตร (ห่างจากบ้านเหล่าส้มป่อยไปทางทิศเหนือระยะทางประมาณ 0.7 กิโลเมตร) บริเวณพิกัด V E 021766 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามกึ่งกลางลำห้วยน้ำเมา ถึงหลักไม้แก่นปักอยู่ริมลำห้วยน้ำเมา (ห่างจากบ้านเหล่าส้มป่อย ไปทางทิศตะวันออกระยะทางประมาณ 0.8 กิโลเมตร) บริเวณพิกัด V E 029757 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านทางเกวียน บริเวณพิกัด V E 025742 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงลำห้วยโสกทิดพุทธ บริเวณพิกัด V E 041734 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามลำห้วยโสกทิดพุทธ ถึงลำห้วยวังบัวบริเวณพิกัด V E 031710 ไปทางทิศใต้ตามลำห้วยวังบัวถึงถนนลูกรังสายข้างหนองบ่อกอก บริเวณพิกัด V E 031692 ไปทางทิศใต้ตามถนนลูกรัง สิ้นสุดที่ถนน รพช. สายนาพระชัย-ห้วยคอม บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 25.400 บริเวณพิกัด V E 032687 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 11 กิโลเมตร
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร และตำบลบ้านซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จุดเริ่มต้นที่ปากทางถนนลูกรังเชื่อมบ้านท่าแร่-บ้านหมูม่น ริมฝั่งแม่น้ำสงคราม บริเวณพิกัด U E 961655 ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางแม่น้ำสงคราม จนไปเชื่อมกับปากลำห้วยฮี้ บริเวณพิกัด U E 956693 ขึ้นไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางลำห้วยฮี้ จนไปเชื่อมกับปากลำห้วยโด บริเวณพิกัด U E 933765 เป็นจุดสิ้นสุด รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 18 กิโลเมตร


ตำบลนาทมมีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มและที่ดอนพื้นที่ทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายบางส่วนเป็นดินลูกรังสภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติมีลำน้ำที่สำคัญ ดังนี้
1. ห้วยน้ำปี อยู่ทางทิศตะวันตกของตำบลนาทม เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างบ้านดอนแดง ม. 2 บ้าน นาทม ม. 11 และบ้านท่าพันโฮง ม. 14 ใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรและประมง

2. ห้วยยาง อยู่ทางทิศตะวันตกของตำบลนาทม ไหลผ่านบ้านพันห่าว ม. 3 - ม. 13 ไหลลงสู่น้ำฮี้ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและประมง

3. ห้วยบ้าน อยู่ทางทิศตะวันออกของตำบลนาทม ลำน้ำไหลลงสู่หนองบ่อกอก หนองบ่อหลวง ติดเขตตำบลดอนเตย ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและประมง


ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลนาทม มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไป เป็นที่ราบลุ่มและที่ดอน พื้นที่ทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย บางส่วนเป็นดินลูกรังสภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติมีลำน้ำที่สำคัญ ดังนี้

1. ห้วยน้ำปี อยู่ทางทิศตะวันตกของตำบลนาทม เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างบ้านดอนแดง ม. 2 บ้านนาทม ม. 11 และบ้านท่าพันโฮง ม. 14 ใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรและประมง
2. ห้วยยาง อยู่ทางทิศตะวันตกของตำบลนาทม ไหลผ่านบ้านพันห่าว ม. 3 - ม. 13 ไหลลงสู่น้ำฮี้ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและประมง
3. ห้วยบ้าน อยู่ทางทิศตะวันออกของตำบลนาทม ลำน้ำไหลลงสู่หนองบ่อกอก หนองบ่อหลวง ติดเขตตำบลดอนเตย ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและประมง
4. ห้วยฮ่องสิม อยู่ทางทิศใต้ของตำบลนาทม ไหลผ่านบ้านดอนแดง ม. 2 , บ้านดอนดู่ ม. 5 ลำน้ำไหลลงสู่น้ำฮี้ ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและประมง
5. ห้วยโจด อยู่ทางทิศเหนือของตำบลนาทม ไหลตัดลงสู่ห้วยอีสาว บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 6 ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและประมง
6. ห้วยโด อยู่ทางทิศตะวันตกของตำบลนาทม ไหลลงสู่ลำน้ำฮี้ใช้ประโยชน์ด้านเกษตรและประมง
7.ลำน้ำเมา อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตำบลนาทม เป็นแนวแบ่งเขตระหว่าง หมู่ที่ 8 บ้านเหล่าส้มป่อย ไหลเชื่อมลำน้ำสงครามใช้ประโยชน์ด้านเกษตรและประมง
8. ห้วยสายเทวดา อยู่ทางทิศตะวันตกตำบลนาทม เป็นแนวแบ่งเขต หมู่ที่ 2 บ้านดอนแดง หมู่ที่ 9,14 บ้านท่าพันโฮง และหมู่ที่ 11 บ้านนาทม ไหลลงสู่ลำน้ำฮี้
9. ห้วยอีสาว อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตำบลนาทม แนวเขตเชื่อมติดต่อ หมู่ที่ 6,7,12 บ้านนาโด โพธิ์ศรี บ้านนาสามัคคี ไหลลงสู่ห้วยโด
10. ลำน้ำฮี้ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แบ่งแนวเขตระหว่าง อบต. ซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ และเขตอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
11. ลำน้ำสงคราม อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตำบลนาทม เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างบ้านท่าพันโฮง หมู่ที่ 9-14 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม กับ ตำบลซาง อำเภอ เซกา จังหวัดบึงกาฬ และตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร มีความยาวที่ติดกับพื้นที่ที่ตำบลนาทม ประมาณ 5 กิโลเมตร ใช้ประโยชน์ในการเกษตรประมง

ลักษณะภูมิอากาศ

มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว


ประชากร

สถิติประชากรตำบลนาทม แบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน ดังนี้

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวนครัวเรือนชายหญิงรวม
1บ้านนาทม204 317335652
2บ้านดอนแดง 288 462 438 900
3บ้านพันห่าว168 243 245 488
4บ้านนาทมใต้180 256 220 476
5บ้านดอนดู่87 142 155 297
6บ้านโพธิ์ศรี 97 145 135 280
7บ้านนาโด158 239 273 512
8บ้านเหล่าส้มป่อย267 443 434 877
9บ้านท่าพันโฮง239 346 362 708
10บ้านนาทมกลาง188 274 296 570
11บ้านนาทมเหนือ298 462 425 887
12บ้านนาสามัคคี110 176 177 353
13บ้านพันห่าวใต้138 240 250 490
14บ้านท่าพันโฮง105 187 182 369
15บ้านนาทมใต้227 360 323 683
รวม2,754 4,292 4,250 8,542

หมายเหตุ : ที่มา สำนักทะเบียนราษฏรอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ณ วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
0.02s. 0.75MB