เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐานการคมนาคม

ตำบลนาทม มีเส้นทางการคมนาคมขนส่งทางบกติดต่อระหว่างอำเภอนาทม และจังหวัดนครพนม และติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 4 สาย ส่วนถนนภายในตำบลและหมู่บ้านจะมีทางสายรอง ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต และลูกรังอีกหลายทาง
ถนนสายหลักที่ใช้ในการคมนาคม มี 4 เส้นทาง คือ

1. ถนนสายนาทม – นาพระชัย (ทางหลวงแผนดิน) 2. ถนนสายนาทม – ท่าแร่ (ทางหลวงชนบท)
3. ถนนสายนาทม – เซกา (ทางหลวงแผนดิน) 4. ถนนสายนาทม – บ้านแพง (ทางหลวงชนบท)

โทรศัพท์

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่


ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตให้เอกชนดำเนินการ จำนวน 1 แห่ง
0.02s. 0.50MB