เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคมการศึกษา

ข้อมูลการศึกษา ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

จำนวนนักเรียน
ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน จำนวนครู จำนวนห้องเรียนชายหญิงรวม
1โรงเรียนนาทมวิทยา 39 17 251 281 532
2โรงเรียนบ้านพันห่าว-ดอนดู่ 13 11 44 55 99
3โรงเรียนบ้านนาทม 17 14 149 144 293
4โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง 7 8 46 26 72
5โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อย 8 8 49 45 94
6โรงเรียนบ้านดอนแดง-ดอนดู่ 7 8 28 27 55
7โรงเรียนบ้านนาโด-โพธิ์ศรี 8 8 36 49 85
8โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี 7 9 23 24 47
รวม106 83 626 651 1,277

หมายเหตุ ข้อมูลจากกองการศึกษา ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562


จำนวนนักเรียน
ลำดับที่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวนครู จำนวนห้องเรียนชายหญิงรวม
1ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านนาทม หมู่ที่ 10 31 15 23 38
2ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านนาทม หมู่ที่ 11 3 1 18 16 34
3ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านท่าพันโฮง หมู่ที่ 9/142 1 13 17 30
4ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านพันห่าว หมู่ที่ 3/13 2 1 5 13 18
5ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านเหล้าส้มป่อย หมู่ที่ 8 2 1 13 4 17
6ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านนาโด หมู่ที่ 7 2 1 6 12 18
รวม14 6 70 85 155

หมายเหตุ ข้อมูลจากกองการศึกษา ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562


สาธารณสุข
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / หมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง
- สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรตินาทม หมู่ที่ 10
ข้าราชการ จำนวน 5 คน
ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน
ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 คน
จ้างเหมาบริหาร จำนวน 2 คน
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันห่าว หมู่ที่ 3 /13
ข้าราชการ จำนวน 3 คน
เจ้าหน้าที่ จำนวน 5 คน
2. สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 1 แห่ง
3. ร้านขายยาปัจจุบัน จำนวน 1 แห่ง
4. อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
5. อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 82 คน


ศาสนา

วัด 8 แห่ง สำนักสงฆ์ 10 แห่ง

หมู่ที่ 2 วัดโพธิ์ชัยศรี, สำนักสงฆ์โพธิ์ชัยศรี
หมู่ที่ 3 วัดฉิมมโนวราราม
หมู่ที่ 5 สำนักสงฆ์ประดู่สามัคคีธรรม
หมู่ที่ 6 สำนักสงฆ์ป่าอุดมทรัพย์
หมู่ที่ 7 วัดศรีบุญเรือง
หมู่ที่ 8 วัดศรีสุมัง, ที่พักสงฆ์ศิริธรรมวนาราม
หมู่ที่ 9 สำนักสงฆ์จันโพธิ์วราราม
หมู่ที่ 10 วัดศรีบุญเรือง
หมู่ที่ 11 วัดยอดแก้ว, สำนักสงฆ์สายใจธรรม , สำนักสงฆ์ดงเทวดา
หมู่ที่ 12 ที่พักสงฆ์สามัคคีธรรม
หมู่ที่ 13 วัดโพธิ์ชัยมงคล
หมู่ที่ 14 วัดท่าพันโฮง / สำนักสงฆ์ดงเต่าไห
หมู่ที่ 15 สำนักสงฆ์ธรรมธาราม สำนักสงฆ์ดงยาง
0.03s. 0.75MB