เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

มีหน่วยบริการไปรษณีย์อนุญาตให้เอกชนดำเนินการ จำนวน 1 แห่ง


การประปา

มีระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ประปาหมู่บ้านนาทม หมู่ที่ 1,4,10,11และ15 ประปาหมู่บ้านท่าพันโฮง หมู่ที่ 9,14 ประปาหมู่บ้านเหล่าส้มป่อย หมู่ที่ 8 ประปาหมู่บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 5 ประปาหมู่บ้านพันห่าว หมู่ที่ 13 ประปาหมู่บ้านพันห่าว หมู่ที่ 3
0.02s. 0.50MB